DOCUMENTACIÓ OTELO


Descripció

Podem jugar en un tauler de 4x4 o de 8x8. Hi ha el nombre suficient de peces per a poder omplir totes les caselles del tauler. Cada peça té una cara blava i l'altra vermella. El jugador màquina intenta tenir el màxim nombre de peces sobre el tauler amb la cara blava visible, i l'usuari amb la cara vermella visible. A cada torn, el jugador corresponent posa una peça en una casella. Si aquesta peça i una altra del mateix jugador rodegen horitzontalment, verticalment o en diagonal una o més peces del contrari, es dóna la volta a aquestes peces contràries, de manera que passen a ser del color del jugador de torn. Les peces del tauler no es poden moure.

S'acaba la partida quan totes les caselles del tauler estan plenes. Guanya el jugador amb més peces del seu color en el tauler.

Heurístiques

- Funcions d'avaluació:

- Exemples:

O

O

·

·

O

·

·

·

X

·

·

·

X

·

X

X

O

O

·

·

O

·

·

·

·

·

X

·

·

·

X

X

O

·

·

·

O

O

·

·

O

O

X

X

O

O

X

X

Les "O" representen les peces del jugador màquina i les "X" les de l'usuari.

Primer exemple:

Segon exemple:

Tercer exemple

Inici Anterior