ALGORISMES DE CERCA HEURÍSTICA

ALGORISMES
EXEMPLES
Cerca sense informació
Profunditat
Amplada
Cerca amb informació
Hill Climbing
Best First: Pur (A), amb poda (AO),
amb cost (A*) i, amb poda i cost (AO*).
Algorismes de jocs
Minimax: Pur i amb poda alfa/beta.
Problemes de cerques
Les reines
El 8-puzzle
Les torres de Hanoi
Les rutes
El cub rubik
Exemples de jocs
El tres en ratlla
L'Otelo
Les dames xineses
La caça
Enunciat del projecte e-mail JAVA