Mètode docent i d'avaluació
Els continguts teòrics de l'assignatura no es donen a classe. Aquests apareixen explicats en vídeos que estan accessibles a youtube i linkats al final de la web de l'assignatura. També hi ha disponible un jutge a http://racso.lsi.upc.edu/juez que corregeix automàticament molts dels problemes del curs, que s'utilitzarà a les classes de laboratori i per a fer exàmens davant de la màquina al llarg del curs.
Durant el curs hi haurà classes de pissarra i classes de laboraroti. A les classes de pissarra els estudiants explicaran a la pissarra les solucions a exercicis que se'ls hagin assignat amb anterioritat. En el global del curs, la nota de pissarra P té el rang 0<=P<=1. A les classes de laboratori els estudiants practicaran resolent problemes davant de l'ordinador, que seran corregits automàticament pel jutge. També podran aprofitar aquestes classes per a preguntar dubtes sobre els exercicis que hagin de presentar en les classes de pissarra. Durant el curs, es faran quatre exàmens en les classes de laboratori. La nota de cada examen de laboratori L1,L2,L3,L4 té el rang 0<= L1,L2,L3,L4 <=1. Per tant, la nota de laboratori L=L1+L2+L3+L4 té el rang 0<=L<=4. En època d'exàmens hi ha un examen final de l'assignatura. La seva nota F té el rang 0<=F<=10. La nota de l'assignatura s'obté per la fórmula:

max(F,0.5*F+P+L)

Tot i així, si un alumne ha participat en tots els actes avaluatoris del curs abans de l'examen final (incloent totes les presentacions a la pissarra i els quatre exàmens de laboratori), no ha obtingut qualificació de 0 en cap dels exàmens de laboratori, i ha defensat amb motivació i correcció suficients les presentacions de pissarra (a judici del professor), llavors, la nota de l'avaluació continuada es convertirà en nota final; és a dir, l'estudiant tindrà 2*(P+L) com a nota de l'assignatura, sense haver de presentar-se a l'examen final. Aquells estudiants que es presentin a l'examen final, renuncien a aprovar per curs i se'ls aplicarà la fórmula max(F,0.5*F+P+L) esmentada abans.

El calendari i organització dels laboratoris del curs és el següent: