F.M.E.  /  F.E.E

Campus Virtual de la UB

Introducció a la Informàtica - IntroInf

  Grau d'Estadística UB-UPC

1er quadrimestre, Curs 2010/2011Professor Responsable:

 

KEMLG

 

Miquel Sànchez i Marrè
Knowledge Engineering & Machine Learning Group (KEMLG)

Dept. de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Universitat Politècnica de Catalunya

Campus Nord-Edifici K2M, 2a planta, despatx 202c

miquel@lsi.upc.edu

 

 

Full Informatiu:

Aquí podeu trobar el full informatiu de l'assignatura

Professorat:

Professor 

Despatx 

E-mail 

Telèfon

Consultes 

Miquel Sànchez i Marrè

Edifici K2M,
  2a planta, Despatx  202c
Campus Nord 

miquel@lsi.upc.edu

93 413 78 41

Edifici K2M, despatx 202c

Dilluns i dimecres de 15 a 17.
Altres a concertar via e-mail

Javier Vázquez Salceda

Edifici K2M,
2a planta, Despatx 202e
Campus Nord

jvazquez@lsi.upc.edu

93 413 79 03

A concertar via e-mail

 

Horari:

Dia

Hora

Aula

Grup

Professor

Dilluns

12-13

17

T/P

M. Sànchez

Dimarts

12:00-13:30

17

T/P

M. Sànchez

Divendres

9:00-10:30

I-1

L-a

M. Sànchez

Divendres

9:00-10:30

I-10

L-b

J. Vázquez

 

Temari:

1. Fonaments de la Informàtica

Conceptes generals, objectius. Història dels computadors i de la Informàtica. L'entorn del computador

Ús elemental del computador

Ús en xarxa del computador: introducció a Internet

Arquitectura dels computadors

2. Introducció a l'algorísmica

Nocions elementals: objectes, entorn, estats, accions, algorismes, assercions i programes

Estructures algorísmiques bàsiques

Tipus de dades simples

Instruccions d'entrada/sortida

3. Algorismes seqüencials i anàlisi descendent

Algorismes seqüencials de recorregut

Algorismes seqüencials de cerca

Anàlis descendent: subproblemes, procediments i funcions, paràmetres i tipus de paràmetres

4. Constructors de tipus i algorismes

Tipus simples definits per l'usuari

Els vectors i algorismes bàsics

Les taules

Les cadenes de caràcters

Les tuples

            Entorns i visibilitat

5. El llenguatge de programació C++

Conceptes fonamentals. Estructura general d'un programa

Estructures de dades

Traducció de les estructures algorísmiques

Subprogrames

Introducció a les classes, els objectes i els mètodes

Canvis de dia de la setmana:


No n'hi ha cap.

Pràctiques

Es realitzarà 1 treball pràctic en equip consistent en el disseny i la implementació d'un programa informàtic en C++. El seu propòsit és l'aplicació pràctica dels coneixements i les tècniques vistes a classe, així com fomentar el treball en equip per tal d'aconseguir el grau previst d'aprenentatge de la matèria.

Els grups seran de 3 persones exactament.

 

Tambés es realitzaran, tant en grup com individualment algunes activitats i minipràctiques per a fomentar l'aprenentatge actiu.

Laboratori:

         Les aules informàtiques són: I-1 (prop de la biblioteca) i I-10 (soterrani, torre 4)
         Distribució de les estudiantes i els estudiants en els dos subgrups


Calendari i contingut de les classes:

        Planificació del curs


Examen

Ex. Parcial: novembre de 2010
Ex. Final: 1 de febrer de 2011


Tots els problemes de la col·lecció són interessants i útils per a consolidar els coneixements vistos a classe. Però de cara a l'examen, els següents problemes poden considerar-se com un subconjunt força representatiu:
  2.3.17, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.23, 2.3.25,

3.2.5, 3.2.14, 3.2.16, 3.2.17, 3.2.30,

4.2.47, 4.2.48

Avaluació

 

Continuada


  a) Dues proves escrites, que consistiran en la resolució, per escrit, d’un conjunt d’exercicis o problemes:
       — Una prova de seguiment del curs, que no elimina temari: es durà a terme a la meitat del curs (NEPar)
       — Una prova final (NEFin)

  b) Una pràctica abans esmentada (NPR) i diverses minipràctiques (NMPR)
  c) Diverses activitats, que tindran totes el mateix pes a la nota final d’activitats (NACT)

 

 Es valorarà positivament la participació activa de l’estudiantat. El càlcul de la nota es farà segons els següent procediment:


   NPRAC = 2/3*NPR + 1/3*NMPR

   NCON = Màx (0.3*NEPar+0.7*NEFin), NEFin)

   NACT = mitjana equiponderada de les notes de totes les activitats

   NMPR = mitjana equiponderada de totes les mini pràctiques


   NFINAL = (NPRAC * 0.3) + (NCON * 0.6) + (NACT * 0.1), si la NCON >= 4

   NFINAL = (NPRAC * 0.15) + (NCON * 0.75) + (NACT * 0.1), si la NCON < 4


Única

L’estudiantat que vulgui acollir-se a l’avaluació única haurà de renunciar de forma expressa (per escrit) a l’avaluació continuada, abans de la data de 1/11/2010. Els estudiants i les estudiantes podran descarregar-se del web de la facultat l’imprès que hauran de fer servir per a fer aquesta renúncia expressa i imprimir-ne dues còpies que hauran de signar. Una de les còpies serà pel professor i l’altra (signada pel professor) serà per l’estudiant.

El càlcul de la nota es farà segons els següent procediment:

 

NFINAL = 0.3*NPR + 0.7*NCON  (si NCON ≥ 4)

NFINAL = 0.15*NPR + 0.85*NCON (si NCON < 4)


 
 

Bibliografia

Referències Bàsiques

 

Tema 1

Brookshear, J.G.: Computer Science: An Overview. 10th edition. Addison-Wesley, 2007.
Dale, N., Lewis, J.: Computer Science Illuminated. 3rd edition, Jones and Bartlett Publishers Inc., 2007.
Forouzan, B. A.; Mosharraf, F.: Foundations of Computer Science. Cengage Learning Business Press. 2nd edition, 2007.
Biermann, A.W.: Great Ideas in Computer Science: A Gentle Introduction. 2nd Edition, The MIT Press, 1997.
Bishop, P.: Fundamentos de Informàtica. Ed. Anaya Multimedia 1992.
Prieto, A; Lloris, A.; Torres, J.C.: Introducción a la Informàtica. 2a edición. McGraw-Hill, 1995.

 

Tema 2
Vancells, J.; Lòpez E.: Programació: introducció a l'algorísmica. Ed. Eumo, Vic, 1992.
Botella, P. et alt.: Fonaments de Programació. Col•lecció Manuals Núm. 39.  Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, 2001.

 

Tema 3
Scholl, P.C.; Peyrin J.P.: Esquemas algorítmicos fundamentales. Secuencias e iteración. Ed. Masson, 1991.
Lucas, M. et alt.: Algorítmica y representación de datos. 1. Secuencias, autómatas de estados finitos. Ed. Masson, 1985.

Peña, R.: Diseño de programas: formalismo y abstracción. Prentice-Hall, 1993.

Knowlton T.; Hunt, B.: Introduction to Computer Science Using C++. Course Technology. 3rd edition, 2001.

Stroustrup, B.: Programming: Principles and Practice Using C++, Addison-Wesley Professional, 2008.

Zak, D.: An Introduction to Programming With C++. Course Technology. 5 edition, 2007.

 

Tema 4
Brassard, G.; Bratley, P.: Fundamentos de Algoritmia. Madrid: Prentice Hall, 1997.
Aho, A.; Hopcroft, J.; Ullman, J.: Data structures and algorithms. Addison-Wesley, 1983 (v. cast. Add-Wesley Ib. 1986).

N. Wirth: Algorithms and Data Structures. Prentice-Hall, 1986 (versió castellana Prentice-Hall Hispanoamericana, 1987).

Savitch, W.: Problem Solving with C++. Addison Wesley. 7th edition, 2008.
 

Tema 5
Prata, S.: C++ Primer Plus. 5th Edition, SAMS publishing, 2005.
Stroustrup B.: The C++ Programming Language. 3rd Edition. Addison-Wesley Professional, 2000.
Lischner, R.: C++ in a Nutshell. O'Reilly Media, Inc. 1st edition, 2003.
Ceballos, F.J.: Programación orientada a objetos con C++. 2a edición. RA-MA Editorial, 1997.
Josuttis, N.M.: Object-Oriented Programming in C++. Wiley. 1st edition, 2002.

 

Altres Referències

Sànchez, M.: Introducció a la Informàtica: Problemes. FME (UPC), 2010.

Sànchez, M.: Introducció a la Informàtica: Apunts. FME (UPC), 2010.

Sànchez, M.: Introducció a la Informàtica: Exercicis resolts. FME (UPC), 2010.

 

Material docent

Programa - Temari detallat de l'assignatura

Apunts

Portada

Índex

Capítol 1 - Introducció a la Informàtica

Capítol 2 - Arquitectura dels computadors

Capítol 3 - Introducció a l'algorísmica

Capítol 4 - Algorismes seqüencials i anàlisi descendent (no disponible)

Capítol 5 - Constructors de tipus i algorismes (no disponible)

Capítol 6 - Transparències sobre C++ (en preparació)

Problemes

Col·lecció de problemes

Exercicis resolts (al Centre de publicacions)

Material divers

Com NO fer una pràctica de Programació. Agustín Cernuda del Río. Universidad de Oviedo, 2006.

Extended Guide to Internet (v3.21). Electronic Frontier Foundation's, December, 1996

Curs d'introducció i cerca d'informació a Internet. Laboratori de Càlcul del Dept. de Llenguatges i Sistemes Informàtics, 1998.

Aprenda Windows 95 como si estuviera en primero. J. García de Jalón de la Fuente et al., Universidad de Navarra, 1997.

Windows 98. Apunts Pràctics. Melcior Oliveras, 1998.

            C++ LanguageTutorial. Juan Soulié, June 2007.

Dev-C++. Entorn de Desenvolupament Integrat en C++. Bloodshed Software.


Cronologia i informació sobre les Activitats

 

 

Activitat 1.1: Arquitectura bàsica dels computadors. Límit del lliurament de la documentació: 1/10/2010

 

 

                       

 

Cronologia i informació sobre la Pràctica

 

Aquí teniu la forma de saber quina pràctica us toca: