next up previous
Next: Entrada/Sortida amb la classe

Enunciats de problemes

Aquest document conté una col.lecció d'exercicis per a ser resolts i codificats amb Java. Per a cada exercisi s'inclou una especificació i una possible solució.

Les solucions estan pensades per a ser un suport d'ajut a l'estudiant. S'espera que l'estudiant consulti la solució una vegada ja ha proposat la seva pròpia, amb la finalitat de comparar els resultats i esbrinar els errors comesos.

Per a interaccionar amb els programes dissenyats, cal sovint realitzar entrada i sortida de dades. Es recomana primer consultar la secció ``Entrada/Sortida amb la classe inout'' per a conèixer com utilitzar un conjunt de funcions bàsiques per a llegir i escriure dades.

Jordi Cortadella
Thu Nov 16 08:35:28 MET 2000