next up previous
Next: Declaració de la classe Up: Enunciats de problemes Previous: Enunciats de problemes

Entrada/Sortida amb la classe inout

 

Jordi Cortadella
Thu Nov 16 08:35:28 MET 2000