next up previous
Next: Suma de dígits i Up: Enunciats de problemes Previous: Equació de segon grau

Problemes amb dades escalars

Jordi Cortadella
Thu Nov 16 08:35:28 MET 2000