next up previous
Next: Cercar element en matriu Up: Enunciats de problemes Previous: Elements diferents

Exercicis amb matrius

Jordi Cortadella
Thu Nov 16 08:35:28 MET 2000