next up previous
Next: Seqüències de longitud n Up: Enunciats de problemes Previous: Matriu ortogonal

Generacio recursiva d'objectes combinatoris

Jordi Cortadella
Thu Nov 16 08:35:28 MET 2000