next up previous
Next: Les torres de Hanoi Up: Enunciats de problemes Previous: Nombres amb sort

Alguns problemes d'entreteniment

Jordi Cortadella
Thu Nov 16 08:35:28 MET 2000