next up previous
Next: La descomposició horària Up: Enunciats de problemes Previous: Lectura i escriptura de

Utilització d'expressions i assignacions

Aquests són exemples de problemes que es poden resoldre amb només instruccions d'assignació.

Jordi Cortadella
Thu Nov 16 08:35:28 MET 2000